Adatvédelmi szabalyzat


Adatkezelési Nyilatkozat a 2011.évi CXII.tv. (Info.tv.) szerint

A vásárlói adatok rögzítése az adatok köre szerint konkrét megrendelés (vásárlás) leadása esetében viszont bizonyos információk elengedhetetlenül szükségesek a területi engedély kiadásához, a számlakiállításhoz, ezért a vásárlói regisztráció kötelezõ.

Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a fogyasztói szerzõdés (45/2014(II.26) Korm.r. szerinti) létrejöttéhez, így a megrendelések teljesítéséhez - így a területi engedély kiállításához - és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadásához szükséges adatok, ezért a vásárló nevét és címét a webes megrendelési felület bekéri, mert ezen adatok nélkül a területi engedély nem állítható ki.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevõ azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.
(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdésbõl származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének idõpontjára, idõtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérõ célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevõnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél elõzetes meghatározása mellett és az igénybe vevõ hozzájárulása alapján kezelhet.
(5) Az igénybe vevõnek az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás igénybevételét megelõzõen és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevõ azonosító adataival és az igénybe vevõ hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerzõdés létrejöttének elmaradását, a szerzõdés megszûnését, valamint a . A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszûnt, vagy az igénybe vevõ így rendelkezik. A számvitelrõl szóló törvény vagy más törvény eltérõ rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
(8) Az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtása nem tehetõ függõvé az igénybe vevõnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történõ adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehetõ igénybe.
(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevõ az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás igénybevétele elõtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevõvel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.


A "www.horgaszjegy.hu" weboldal szolgáltatásait alábbi vállalkozás látja el, így mint (Info.tv.3.§. 9 és 18 szerint) adatkezelõ és adatfeldolgozó:

Horgászjegy Kft.
--------------------------------------------
Székhely: 1124 Budapest Korompai u. 17. 
Adószám: 24174981-2-43
Cj.: 01-09-208798

Ügyvezetõ: Bogdán Csaba
Ügyfélszolgálati email: bogdan.csaba@horgaszjegy.hu


Az ügyfél az adatai megadásával felhatalmazza a "Horgászjegy Kft."-t adatainak Info.tv.4.§(1) és 5.§(1)a) alapján, kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozat szerinti célnak megfelelõ kezelésére.

A rendeléskezelés során megadott adatokat a "Horgászjegy Kft." kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza.
A nyilvántartott adatokhoz csak a "Horgászjegy Kft." felelõs munkatársai férhetnek hozzá.

Info.tv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem más fogyasztók nem tudnak hozzáférni.

Vásárló adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetõséggel, esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az adatkezelõ székhelye szerint, a 2010. évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Budai Központi Kerületi Bírósága elõtt érvényesítheti.

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy adataik tárolását a "DLG" (Dialóg Interaktív Kft. 2120 Dunakeszi Konrád Ignác u. 20.) szerverei végzik. Az adatok tehát Magyarországon belül kerülnek tárolásra.

Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Info.tv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendõ, Art.164.§(1) szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendõek.

Info.tv.14.§ szerint ez idõn belül a fogyasztó (ügyfél) kérelmezheti az adatkezelõnél     

a) tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását - a kötelezõ adatkezelés kivételével.


Az alkalmazott jogszabályok hatályos szövege elérhetõ:

2011:CXII Info.tv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257
2003:XCII Art. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75807
2007:CXXVII Áfatv. njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111467
2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566


Tájékoztató utoljára frissítve, és hatályos: 2016.01.04-tõl.